Behoud Oude Kern Bennebroek

Sinds 2007 houdt SBEZK zich bezig met de Oude Kern van Bennebroek. In dat gebied van Bennebroek bevinden zich diverse monumenten waaronder het St Lucia Klooster wat mede op ons verzoek een gemeentelijk monument is geworden. In december 2008 bereikte SBEZK samen met tal van andere belanghebbenden overeenstemming met de gemeente Bennebroek over de toekomstige inrichtingvan de OudeKern. Als gevolg hiervan werd in januari 2009, kort na de fusie met de gemeente Bloemendaal, een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Wij waren erg tevreden over het bereikte resultaat en hebben wethouderDick Winnubsten de betrokken ambtenaar van harte bedankt voor hun positieve bijdrage. Tot zover ging alles goed. In november 2010 bleek echter dat het ontwerp bestemmingsplan niet langer op tafel lag. Er werd door de gemeente Bloemendaal plotseling gewerkt aan een herziene visie voor de Oude Kern. In deze herziene visie waren alle afspraken die waren gemaakt met het voormalig gemeentebestuur, van tafel. Hoewel wij het collegevan Bloemendaalherinnerden aan de afspraken, werden deze niet langer als relevant beschouwd. De ‘stakeholders’ kregen voortaan een voorkeursbehandeling. De gemeenteraad stelde helaas eind mei 2011 de herziene visie Oude Kern vast op aandringen van het college. Dat gebeurde echter zonder inspraak. Ook hiertegen hebben wij ons verweerd. Het is een regel van goed fatsoen om afspraken die gemaakt zijn, na te komen. Mocht zich toch een probleem voordoen, dan horen partijen met elkaar om de tafel te gaan zitten, om te zien of er een oplossing is. Vervolgens hoort de gemeente ook de inspraakverordening die voor dit doel geschreven is, na te leven. Dat alles is niet gebeurd. Wij zijn in beroep gegaan bij de rechtbank. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.