Nieuwe voorwaarden ANBI’s per 1 januari 2014

Ivm de nieuwe regelgeving op dit gebied, maken wij het volgende bekend:

1. Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) heeft het volgende fiscaal nummer: 8159.83.682
2. De contactgegevens van SBEZK: Bennebroekerdreef 6, 2121 CN Bennebroek
3. Bestuurssamenstelling: voorzitter M Bitter, secretaris M Roos, penningmeester C Vergeer
4. Het beleidsplan: voorkomen van sloop, instorting, verwaarlozing van monumenten, opkomen voor cultuurhistorisch erfgoed in Zuid-Kennemerland, samenwerking met diverse andere culturele instellingen, voorkoming van noordelijk traject van Duinpolderweg ter behoud van Vogelenzangse strandvlakte en bos van de Geestgronden en andere projecten. Ook wordt gestreefd naar het informeren van donateurs. Jaarlijks wordt een donateursdag georganiseerd ten behoeve van de donateurs en gedurende deze dag wordt verslag gedaan van de activiteiten van het voorgaande jaar. Tevens wordt op de donateursdag een uitstapje georganiseerd naar een van de erfgoederen in de regio, waarbij door een deskundige een toelichting wordt gegeven op de geschiedenis van het betreffende erfgoed. Tot slot wordt gestreefd naar samenwerking met de overheid (gemeenten, provincie NH) teneinde de doelstelling te kunnen verwezenlijken, namelijk bescherming van het regionaal cultureel erfgoed;
5. De bestuurders ontvangen geen beloning;
6. De doelstelling is omschreven in de statuten en behelst bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed in de regio Zuid-Kennemerland;
7. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u in de nieuwsbrief die op deze site wordt gepubliceerd;
8. Jaarlijks vindt een financiele verantwoording plaats. Een jaarrekening wordt opgemaakt, voorafgegaan door een bestuursvergadering. Notulen worden gemaakt van deze vergadering. De jaarrekening wordt vervolgens beoordeeld door het bestuur. Na verwerking van opmerkingen indien van toepassing, wordt het jaarverslag definitief. Deze verplichting wordt jaarlijks nagekomen. SBEZK heeft geen enkel winstoogmerk. Alle gelden zijn bestemd voor het nastreven van de doelstelling. Donaties zijn uiteraard niet verplicht, maar wel van harte welkom.