St. Lucia klooster

St. Lucia Klooster

Over het zgn kloostercomplex in Bennebroek is de afgelopen jaren al veel te doen geweest. Het is voor SBEZK van groot belang dat het historisch ensemble, namelijk het St. Lucia klooster en de daarbij behorende kloostertuin, behouden blijft. Om ongewenste ontwikkelingen in de toekomst tegen te kunnen gaan, is het noodzakelijk dat het complex ofwel de gemeentelijke monumentenstatus ofwel de rijksmonumentenstatus verwerft. Tevens is van belang dat zo spoedig mogelijk met de renovatiewerkzaamheden wordt gestart. Het voornemen bestaat om in het klooster appartementen onder te brengen. SBEZK is voorstander van deze herbestemming, mits deze uiteraard op de juiste wijze wordt ingevuld en met respect voor de cultuurhistorie. Verval van het klooster en de tuin dient te worden voorkomen en door een juiste herbestemming krijgt dit erfgoed weer een passende functie in de gemeente Bennebroek. SBEZK heeft het college van burgemeester en wethouders te Bennebroek verzocht betrokken te raken bij de ontwikkelingen rond het complex. Als het klooster op de juiste wijze wordt hersteld, de herbestemming een feit is, de tuin niet wordt aangetast door nieuwe ongewenste bebouwing, beschikt Bennebroek over een cultuurhistorische parel midden in de bebouwde kom en van grote waarde voor haar inwoners.