Project

Bescherming bleekvelden Park Brederode

Bescherming van de bleekvelden op Park Brederode (voormalig terrein Meer en Berg). Park Brederode kent twee/drie unieke bleekvelden. De bleekvelden zijn cultureel (industrieel) erfgoed en zijn een van de weinig overgebleven bleekvelden in de regio Zuid-Kennemerland. De blekerijen waren een belangrijke economische factor destijds. Onze Stichting meende dat dit zeldzaam overgebleven erfgoed met op Park Brederode nog zichtbare structuren moest worden gekoesterd. De eigenschappen van de bleekvelden zijn qua structuur (bodem en vorm) en vegetatie zeer bijzonder (door arme zandgrond een unieke vegetatie en inmiddels zeer bloemrijk). Het gerucht gaat dat een boer toestemming wil om daar vee te laten grazen. Dus willen omvormen tot weiland. Met alle bodem en structuur en vegetatie schade als gevolg. In de tweede helft van 2015 speelde gemeente met de gedachte deze velden te herbestemmen waardoor het mogelijk werd daar koeien te houden. Wij deden onderzoek naar de geschiedenis van bleekvelden in de regio en dienden een zienswijze in. Het plan is niet doorgegaan en wij zijn trots op behoud van deze voormalige bleekvelden.

Bleekvelden_Park Brederode_SBEZK

Bleekvelden Park Brederode: De blekerijen zien we ook terug in de historische schilderijen van bijv Jacob Isaacksz van Ruisdael (Gezicht op Haarlem uit het noordwesten, met blekerijen op de voorgrond). De Raad van State oordeelde over de blekerijen in 2004 als volgt: De Afdeling acht van belang dat het plan … mede handhaving en verbetering van de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden tot doelstelling heeft en dat daartoe in de planvoorschriften meerdere bepalingen zijn opgenomen die deze waarden beschermen of zelfs versterken. In het bijzonder is van belang dat het door Zocher aangelegde park en het door Springer aangelegde deel van de noordelijke uitbreiding van het terrein een beschermende bestemming hebben gekregen en dat het oorspronkelijke carrévormige gebouw van het provinciaal ziekenhuis en de oorspronkelijke bebouwing van het landgoed Meer en Berg blijven bestaan. Voorts blijft de oude bleekveldenstructuur en de oude lanen- en groenstructuur bestaan, zijn waardevolle bomen beschermd en is rekening gehouden met te behouden en te verbeteren zichtlijnen. Ten slotte zullen in het kader van de uitwerkingsplannen een of meerdere beeldkwaliteitsplannen worden opgesteld en dient in dat kader expliciet rekening te worden gehouden met onder meer de cultuurhistorische waarden.