Uw gift is aftrekbaar!

SBEZK heeft ANBI status

Over ANBI

De Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kunt u als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Doneren met belastingvoordeel

SBEZK (Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland is opgericht op 21 juni 2006 door Ton Tekstra en Marielys Roos. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 34250592. De belastingdienst heeft aan SBEZK de ANBI status toegekend. Ons RSIN nummer is 815983682.

De reden voor de oprichting was dat in de woonplaats van deze beide bestuurders sprake was van een gemeentebestuur dat weinig oog had voor behoud en bescherming van het erfgoed. De eerste projecten die werden opgepakt waren de sloop van de vleugel van de Crayenesterbasisschool in Heemstede en de nieuwbouw die aan de school werd gebouwd. SBEZK is niet tegen nieuwbouw, mits dit past in de stijl van het erfgoed. Vervolgens heeft SBEZK zich beziggehouden met tal van projecten waarvan wij enkele voorbeelden noemen op deze pagina.

Wettelijk moet in verband met de ANBI status de volgende informatie op deze website staan: samenstelling bestuur en beloningsbeleid, de doelstelling, het beleidsplan, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

  1. Voor het huidige bestuur verwijzen wij u naar het uittreksel van de Kamer van Koophandel op de pagina ‘Bestuur’. U kunt met ons in contact komen via info@SBEZK.nl.
  2. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden;
  3. Doelstelling van SBEZK (zoals te vinden in de statuten): Bescherming en instandhouding van erfgoederen van bouwkundige of geschiedkundige aard als ook van natuurgoederen in Zuid-Kennemerland en alles wat daarmee samenhangt;
  4. Het beleidsplan vindt u terug op de pagina ‘Bestuur’;
  5. Geldmiddelen van de Stichting bestaan uit bijdragen van donateurs. De bankrekening van SBEZK is: NL17 ABNA 0977 5560 69. Donaties zijn aftrekbaar, mits aan de voorwaarden is voldaan. SBEZK heeft de ANBI status. Of een gift aftrekbaar is hangt onder meer af van de hoogte van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het drempelbedrag. Als u periodiek schenkt, d.w.z. gedurende een periode van vijf jaar een vast bedrag per jaar, dan is de gift aftrekbaar zonder drempelbedrag.
  6. Jaarlijks vindt een financiële verantwoording plaats. Een jaarrekening wordt opgemaakt, voorafgegaan door een bestuursvergadering. Notulen worden gemaakt van deze vergadering. De jaarrekening wordt vervolgens beoordeeld door het bestuur. Na verwerking van opmerkingen indien van toepassing, wordt het jaarverslag definitief. Deze verplichting wordt jaarlijks nagekomen. SBEZK heeft geen winstoogmerk. Alle gelden zijn bestemd voor het nastreven van de doelstelling. De cijfers vindt u op de pagina ‘Bestuur’.

* ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling
** RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer

SBEZK in uw testament

Wilt u een gift nalaten aan Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK)? Dit waarderen wij enorm. Wij zorgen ervoor dat uw nalatenschap goed terecht komt. SBEZK hoeft als goed doel geen belasting te betalen over uw schenking. Dus of het nu om een groot of een klein bedrag gaat, uw totale gift komt ten goede aan de stichting en dus aan het behoud van erfgoed in Zuid-Kennemerland.

De volgende gegevens zijn belangrijk voor de notaris:

$

Statutaire naam

Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland

Postadres

Bennebroekerdreef 6
2121 CN Bennebroek

Z

KvK nummer

34250592

Z

RSIN nummer

815983682

Rekeningnummer

NL17ABNA0977556069

Omschrijf hier uw vraag en wij nemen spoedig contact met u op.

12 + 13 =