SBEZK en Stichting Natuurbelang Nederland bereiden juridische procedure en acties voor.

Het overleg tussen Staatsbosbeheer, SBEZK, Stichting Natuurbelang Nederland en de initiatiefnemers van de petitie tegen de voorgenomen organisatie van ‘Movies at Elswout’, gehouden op vrijdag 15 juli jl. heeft een teleurstellende uitkomst gehad. Hoewel Staatsbosbeheer in het overleg heeft benoemd dat zij in haar afweging en toetsing m.b.t. dit evenement zorgvuldig en in het belang van bescherming en behoud van de kwetsbare flora & fauna op de buitenplaats Elswout heeft gehandeld, weigerde zij inzage te geven in de overeenkomst tussen haar en Bora Bora, organisatoren van het evenement. Wel gaf zij aan per verkocht toegangskaartje een beperkte vergoeding te gaan ontvangen (€1,50). Tevens kon zij in het overleg ook geen inzage geven in de door haarzelf uitgevoerde effectmeting wat betreft de (licht – en geluid) overlast voor in het bijzonder de kwetsbare vleermuizenpopulatie. Tenslotte moest worden geconcludeerd dat geen ‘natuurtoets’ is uitgevoerd, relevant en noodzakelijk omdat de buitenplaats Elswout onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-netwerk, oftewel gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen.

Elswout_persbericht_filmavond

Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK), Stichting Natuurbelang Nederland en de initiatiefnemers van de petitie tegen het filmfestival en vergelijkbare grote evenementen op de buitenplaats Elswout zijn over de uitkomst van het overleg dan ook bijzonder teleurgesteld. De door Staatsbosbeheer uitgevoerde effectmeting kan wat hun betreft geen andere kwalificatie krijgen dan ‘De slager die zijn eigen vlees keurt’. 

Volstrekt onvoldoende, stellen zij. Aan de flora & fauna op de buitenplaats dient, zo stellen zij, voor dit evenement maar zeker ook voor aanvragen van evenementen in de toekomst een zwaarder belang te worden toegekend. Zij ziet zich hierin ondersteund door de meer dan 6000 ondertekeningen van de petitie tegen het ‘Borski-theaterfestival’ vorig jaar. Ook de nieuwe petitie mag zich verheugen op een groeiende steunbetuiging, ondanks dat deze petitie nog nauwelijks aandacht heeft gekregen.

Wij steken onze teleurstelling over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal ook dit keer niet onder stoelen of banken. Op 7 juli jl. werd een evenementenvergunning verleend voor de openluchtbioscoop op het grasveld linksachter de koetshuizen. Het gemeentebestuur verwijten wij een gebrek aan respect en verwaarlozing van de natuur- en landschappelijke waarden op het landgoed Elswout.

Voornoemde stichtingen en de initiatiefnemers van de petitie tegen ‘Movies At Elswout’ zullen nu juridische procedures voorbereiden en overwegen met ludieke activiteiten het publiek op te roepen Elswout te beschermen tegen grootschalige evenementen. Deze historische buitenplaats verdient bescherming in plaats van uitbating.

Wellicht ook interessant: